��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� meaning in English

Meaning of "��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������" ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� voice image

Viewed 1 times |  

Sorry, No Meaning Found. We will add it as we go.

माफ गर्नुहोला, अंग्रेजी शब्द भेटिएन । विस्तारै यी शब्दहरुलाई राख्दै जानेछौ ।

नेपालीबाट अंग्रेजी हो कि अंग्रेजीबाट नेपाली हो, त्यो राम्रोसँग चेक गर्नुहोस् ।

शब्दको अर्थ नभेटिनुको निम्न कारण हुन सक्छः

  • शब्द (��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������) लाई अंग्रेजी रोमनमा नलेखिएको । हाम्रो डाटाबेसमा हामीले सबै नेपाली अक्षरलाई अंग्रेजी रोमनमा राखेका छौँ । जस्तो 'मन' लाई 'man' भनेर खोज्नुपर्छ ।
  • तपाईले टाइप गर्दै जाँदा सिस्टमले सुझाव दिँदै जान्छ । जस्तैः sm टाइप गर्नुभयो भने स्मरण, स्मरण शक्ति, स्मरणीय लाई "Smaran", "Smaran shakti", "Smaraniya" भनेर सुझाव दिन्छ । यदि तपाईले खोजेको शब्द भेटिएमा त्यसलाई क्लिक गरेर शब्दको अंग्रेजी खोज्न सक्नुहुन्छ ।

यो शब्दलाई अंग्रेजीमा के भन्छन् कमेन्टमा लेख्नुहोस्


Get English meaning of word '��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������'. Know ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� in English. Get the translation of ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� in English language. Know the answer of question: What is the meaning of ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� in English language? You will find the English word for Nepali word '��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������'. You can use this Nepali word in your daily life. ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� is a Nepali word.