Word of the Day

देखरेख गर्नु voice image
खुइल्याउनु voice image
स्वतन्त्रता voice image
नजीर voice image
निरर्थक साबित हुनु voice image
मण्डलाकार voice image
भ्याकुरो voice image
आगो voice image
मसीदानी voice image
भाषिका voice image